De Context

Gecoördineerd door FROM Nord en ondersteund door het INTERREG 2 Zeeën programma, streeft het SUMARIS project naar een Europese gemeenschappelijke beheersstrategie voor roggen, die rekening houdt met de aanlandingsplicht en daarnaast ook wetenschappelijke kennis verbetert en juiste visserspraktijken promoot.

Vissers in het Engels Kanaal en de Noordzee hebben verscheidene doelsoorten. Het principe van de totale toegestane vangst (TAC) werd geïntroduceerd voor roggen in 2009 en omvat verschillende soorten. Omwille van een gebrek aan kennis, wordt de TAC toegepast volgens het voorzorgsprincipe. Als onderdeel van de aanlandingsplicht (LO), dienen vissers sinds 1 januari 2019 alle quota-gereguleerde vissen aanlanden. Uitzonderingen op de aanlandingsplicht kunnen toegekend worden, bijvoorbeeld indien de overleving na teruggooi voor een bepaalde soort kan aangetoond worden. Het bekomen van een uitzondering omwille van hoge overleving was een van de doelstellingen van dit project.

Onder alle soorten die bekeken werden, was stekelrog de meest gevangen soort in het gebied van de 2 Zeeën.

Bildmodul

Resultaten

Bildmodul

VISSERIJKENNIS

 

Het consortium is erin geslaagd om de wetenschappelijke kennis voor verschillende roggensoorten in het Engels Kanaal en de Noordzee te vergroten. Tijdens verschillende zeereizen aan boord van Franse, Belgische en Engelse vaartuigen werden overlevingstesten uitgevoerd.

EN SAVOIR PLUS
Bildmodul

TRAINING

EN COMMUNICATIE

Dankzij diverse trainings en tools, heeft het SUMARiS project meer draagvlak kunnen creëren over juiste praktijken aan boord en correctie identificatie van roggen onder vissers en in de visserijsector.

EN SAVOIR PLUS
Bildmodul

GEMEENSCHAPPELIJKE

STRATEGIE

De ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en consultatie van diverse Europese partners. Tijdens het project heeft het consortium contacten gelegd met diverse stakeholders over technische maatregelen zoals minimum lengtes of methodes voor TAC bepaling.

EN SAVOIR PLUS

Ontdek

de resultaten in de video
Bildmodul

Ontdek

de getuigenissen van onze experts
Bildmodul

VISSERIJKENNIS

Het consortium is erin geslaagd om de wetenschappelijke kennis voor verschillende roggensoorten in het Engels Kanaal en de Noordzee te vergroten. Tijdens verschillende zeereizen aan boord van Franse, Belgische en Engelse vaartuigen werden overlevingstesten uitgevoerd.

In December 2018 publiceerde IFREMER een atlas met de verspreiding van roggen in het Kanaal en de zuidelijke Noordzee. De atlas toont vangstaantallen per inspanningseenheid en mapt maandelijke abundantie van de belangrijkste roggensoorten in het 2 Zeeën gebied.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

In 2018 ontwikkelde FROM Nord een database in samenwerking met industrie en wetenschappers vanuit België, Frankrijk en Engeland. Deze tool brengt alle informatie over historische visserijdata (2000-2017) samen in de drie lidstaten, net zoals de resultaten van overlevingstests die uitgevoerd zijn op zee en in het labo.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

IFREMER en ILVO hebben samengewerkt om enerzijds een gemeenschappelijk protocol te ontwikkelen en anderzijds een beeldendatabank met foto’s van de verschillende maturiteit-en leeftijdsstadia. Er zijn age-length keys en een nieuw model voor bestandsraming voor roggen ontwikkeld.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

IFREMER ontwikkelde een nieuwe methode voor de bestandsraming van roggen in het Kanaal en de zuidelijke Noordzee. Referentiepunten werden berekend om een beter beeld te krijgen over de exploitatiestatus en het beheer van roggen.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Eitjes van stekelroggen zijn in incubatietanks geplaatst in Nausicaa, alwaar de seizonale natuurlijke condities werden nagebootst. De fertiliteit en post-natale mortaliteit werden bestudeerd tijdens diverse cycli. Deze studie verbetert de kennis over de ontwikkeling van roggeneitjes.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Het consortium heeft verscheidene reizen georganiseerd aan boord van Franse, Belgische en Engelse vaartuigen om de overleving van roggen na teruggooi te bepalen (zowel de korte-als lange termijn overleving van individuen). Voor vertrek op zee, werden waarnemers opgeleid door ILVO in het scoren van reflexen en verwondingen aan de hand van de RAMP methode.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

TRAINING EN COMMUNICATIE

Dankzij diverse trainings en tools, heeft het SUMARiS project meer draagvlak kunnen creëren over juiste praktijken aan boord en correctie identificatie van roggen onder vissers en in de visserijsector.

Er werd een waterdichte identificatiegids ontwikkeld, in drie talen, met de omschrijving betreffende de optimale hantering van roggen aan boord en een beschrijving van de zes meest voorkomende roggensoorten (stekelrog, blonde rog, grootoogrog, kleinoogrog, gevlekte rog en golfrog) en hun kenmerken.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Tijdens de traingssessies hebben actieve vissers en middelbare scholieren van maritieme scholen leermiddelen gezien, waaronder informatie over het project, de roggenvisserij, de herkenning van de verschillende soorten in het 2 Zeeën-gebied en hun beheer. Een quiz heeft gezorgd voor interacties en vragen.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Nausicaa heeft een identificatiegids voor het grote publiek ontwikkeld voor openbare evenementen zoals het Festival of the Sea, in juli 2019, in Boulogne-sur-mer. Het beschrijft de verschillende soorten roggen, evenals hun eieren.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Speel met SUMARiS! Druk het happertje (vingerspel) af en test uw kennis van roggen.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Er werden 10 video-interviews opgezet om de standpunten van verschillende groepen te combineren met vertegenwoordigers van de SUMARiS-doelgroepen, ondertiteld in drie talen.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT
Bildmodul

GEMEENSCHAPPELIJKE STRATEGIE

De ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en consultatie van diverse Europese partners. Tijdens het project heeft het consortium contacten gelegd met diverse stakeholders over technische maatregelen zoals minimum lengtes of methodes voor TAC bepaling.

Om een gemeenschappelijk roggenbeheer tot stand te brengen, werd een overzicht gemaakt van alle Europese, nationale en lokale beheermaatregelen om de gemeenschappelijk punten en mogelijke verschillen te benadrukken, met name wat betreft de minimummaat.

.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Het document vat de impact samen van verschillende beheerscenario’s op de bestandsevaluatie van roggensoorten. Deze effecten worden beoordeeld aan de hand van de economische en ecologische prestaties van beheerprocedures.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Op 16 en 17 mei 2019 bracht een tweedaagse conferentie belanghebbenden, wetenschappers, professionele organisaties en ngo’s samen. Al deze stakeholders wisselden ideeën uit over de mogelijkheden van het roggenbeheer en rangschikten managementvoorstellen.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Na overleg tussen partners en belanghebbenden heeft het consortium een document opgesteld met een samenvatting van twee managementvoorstellen op Europees niveau. Het consortium streeft naar een evenwicht tussen het behoud van roggenbestanden en de sociaaleconomische winstgevendheid van de sector.

> DOWNLOAD HET DOCUMENT

Conferentie

Tijdens deze conferentie stelden de partners voor om een duurzame en grensoverschrijdende beheerstrategie op te zetten voor roggenbestanden in het Engels Kanaal en de Noordzee. De conferentie bracht Europese en nationale vissers, vishandelaren, producentenorganisaties, onderzoekers, beleidsmakers, lokale autoriteiten en ngo’s samen.
Samen bespraken ze toekomstige uitdagingen en kansen en beheeropties voor de roggenvisserij in het Engels Kanaal en de Noordzee

Ontdek

onze conferentie in deze video

Onze partners

PROJECTCOORDINATOR

Bildmodul

PARTENAIRES

Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul
Bildmodul

This project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S03-024.